Pages Navigation Menu

luc 39/89 zrozumieć Polskę. kredyt przez internet bez wychodzenia z domu

Świadczenia emerytalne

Świadczenia emerytalne

Emerytura i odprawa emerytalna to finansowe świadczenia przygotowane z myślą o osobach, które osiągnęły określony wiek i zaprzestają wykonywania zawodowej aktywności. Czym są?

Emerytura – czyli co?

Pod pojęciem emerytury znajduje się nic innego, jak comiesięczne świadczenie finansowe wypłacane osobom, które osiągnęły wiek emerytalny i zakończyły prace zawodową. Warunkiem uzyskania praca do świadczenia jest ubezpieczenie i odprowadzanie comiesięcznych składek. Wiek emerytalny, czyli wiek w którym przejść można na emeryturę uzależniony jest między innymi od płci – dla kobiet jest on niższy, oraz specyfiki wykonywanej przez daną osobę pracy. To, w jaki sposób zorganizowane jest wypłacanie świadczeń określane jest mianem systemu emerytalnego. Na system emerytalny i pełnione przez niego funkcje patrzeć można dwojako – w skali mikroekonomicznej i makroekonomicznej. W skali mikroekonomicznej ma on na celu zapewnienie starszym osobom bezpieczeństwa materialnego oraz zabezpieczenie ich przed zbyt wysokim spadkiem dochodów a tym samym poziomem dobrobytu. W skali makroekonomicznej ma zaś za zadanie doprowadzenie do wzrostu gospodarczego poprzez odpowiednie funkcjonowanie rynku pracy i rynku kapitałowego.

Odprawa emerytalna

W przeciwieństwie do samej emerytury odprawa emerytalna nie jest świadczeniem cyklicznym, a jednorazowym. Komu przysługuje odprawa emerytalna? Przysługuje ona wszystkim pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę, spółdzielczą umowę o pracę, umowę mianowania, umowę powołania oraz umowę wyboru. Zgodnie z obowiązującym w Polsce Kodeksem Pracy nie może być ona niższa niż wynosi kwota miesięcznego wynagrodzenia osoby przechodzącej na emeryturę. Wyższe odprawy otrzymują między innymi urzędnicy czy nauczyciele. Na wypłatę odprawy emerytalnej nie ma wpływu staż pracy danej osoby ani to, ile lat bądź miesięcy przepracowała ona u ostatniego pracodawcy. Informacja o wypłaceniu emerytalnej odprawy powinna zostać zawarta w świadectwie pracy danej osoby.